Polityka Prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Usługi Turystyczne i Sportowe Dom Górski Karpacz Tomasz Popławski NIP: 6111292919
Kontakt z Inspektorem, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: domgorski@op.pl.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Państwa w celu zawarcia umowy lub od portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę.
Możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak: Imię i Nazwisko; Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto); Numer telefonu; Adres e-mail; Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f- ry VAT na przedsiębiorstwo); Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu Obiektu noclegowego); Nr dokumentu tożsamości/PESEL; Informacje dotyczące narodowości.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Obiektu noclegowego, zapobieganiu oszustwom, przchowujemy takie dane osobowe, jak: Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego; Imię i nazwisko; Adres e-mail; numer telefonu; Adres IP. Dane z monitoringu są przechowywane jedynie przez miesiąc.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne w zakresie korzystania z usług.

Dane są wykorzystywane i przechowywane jedynie w celu poprawnej rezerwacji.

Podstawa prawna przetwarzania:

a) art. 6 ust. 1 pkt a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) art. 6 ust. 1 pkt b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

c) art. 6 ust. 1 pkt c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

d) art. 6 ust. 1 pkt f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Na swojej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetrzymujemy Państwa dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Informujemy, że dane osobowe przetrzymujemyprzez okres: 6 lat- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej Obiektu noclegowego. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018.